We Are Wijs, gevestigd aan 2e Hugo de Groot­straat 45 A, 1052LB Amsterdam, is verant­woor­delijk voor de verwerking van persoons­ge­gevens zoals weerge­geven in deze priva­cy­ver­klaring.

CONTACT­GE­GEVENS

https://wijs.fit
2e Hugo de Groot­straat 45 A
1052LB Amsterdam
+31–6‑36082431

We Are Wijs is de Functi­o­naris Gegevens­be­scherming van We Are Wijs Hij/zij is te bereiken via info@wijsfit.nl

PERSOONS­GE­GEVENS DIE WIJ VERWERKEN

We Are Wijs verwerkt je persoons­ge­gevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoons­ge­gevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboor­te­datum
 • Geboor­te­plaats
 • Adres­ge­gevens
 • Telefoon­nummer
 • E‑mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoons­ge­gevens die je actief verstrekt bijvoor­beeld door een profiel op deze website aan te maken, in corres­pon­dentie en telefo­nisch
 • Locatie­ge­gevens
 • Gegevens over jouw activi­teiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschil­lende websites heen (bijvoor­beeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een adver­ten­tie­netwerk)
 • Inter­net­browser en apparaat type
 • Bankre­ke­ning­nummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONS­GE­GEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verza­melen over websi­te­be­zoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet contro­leren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activi­teiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouder­lijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoon­lijke gegevens hebben verzameld over een minder­jarige, neem dan contact met ons op via info@wijsfit.nl, dan verwij­deren wij deze infor­matie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONS­GE­GEVENS VERWERKEN

We Are Wijs verwerkt jouw persoons­ge­gevens voor de volgende doelen:

 • Het afhan­delen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuws­brief en/of recla­me­folder
 • Je te kunnen bellen of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­lening uit te kunnen voeren
 • Je te infor­meren over wijzi­gingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • We Are Wijs analy­seert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbe­teren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We Are Wijs volgt jouw surfgedrag over verschil­lende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • We Are Wijs verwerkt ook persoons­ge­gevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belas­ting­aan­gifte.

GEAUTO­MA­TI­SEERDE BESLUIT­VORMING

We Are Wijs neemt niet op basis van geauto­ma­ti­seerde verwer­kingen besluiten over zaken die (aanzien­lijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‑systemen, zonder dat daar een mens (bijvoor­beeld een medewerker van We Are Wijs) tussen zit. We Are Wijs gebruikt de volgende computerprogramma’s of ‑systemen:

HOE LANG WE PERSOONS­GE­GEVENS BEWAREN

We Are Wijs bewaart je persoons­ge­gevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te reali­seren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONS­GE­GEVENS MET DERDEN

We Are Wijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeen­komst met jou of om te voldoen aan een wette­lijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewer­kers­over­een­komst om te zorgen voor eenzelfde niveau van bevei­liging en vertrou­we­lijkheid van jouw gegevens. We Are Wijs blijft verant­woor­delijk voor deze verwer­kingen.

COOKIES, OF VERGE­LIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

We Are Wijs gebruikt functi­onele, analy­tische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekst­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We Are Wijs gebruikt cookies met een puur technische functi­o­na­liteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoor­beeld jouw voorkeurs­in­stel­lingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optima­li­seren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en adver­tenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnfor­meerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je inter­net­browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle infor­matie die eerder is opgeslagen via de instel­lingen van je browser verwij­deren.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoor­beeld adver­teerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoor­beeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analy­tische cookie die websi­te­bezoek meet
Bewaar­termijn: 2 jaar ]

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJ­DEREN

Je hebt het recht om je persoons­ge­gevens in te zien, te corri­geren of te verwij­deren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens­ver­werking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons­ge­gevens door We Are Wijs en heb je het recht op gegevens­over­draag­baarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoons­ge­gevens die wij van jou beschikken in een compu­ter­be­stand naar jou of een ander, door jou genoemde organi­satie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwij­dering, gegevens­over­draging van je persoons­ge­gevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoons­ge­gevens sturen naar info@wijsfit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identi­teits­bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort­nummer en Burger­ser­vi­ce­nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We Are Wijs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht­houder, de Autoriteit Persoons­ge­gevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONS­GE­GEVENS BEVEI­LIGEN

We Are Wijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatre­gelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar­making en ongeoor­loofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwij­zingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klanten­service of via info@wijsfit.nl

 

info@wearewijs.nl
+31 20 7370384

maandag – vrijdag: 7 tot 22u
zaterdag & zondag: 8 tot 16u